پروپزال یا طرح پیشنهادی، که به منظور معرفی پروژه و یا دامنه فعالیت مورد استفاده قرار می گیرد و در مواقعی که لازم است شرحی از فعالیت ها در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار گیرد از آن استفاده می شود.

تدوین و ارائه صحیح یک پروپزال گامی موثر در معرفی و جذب مشتریان یا دیگر مخاطبان دارد.
جدا از استانداردهای تهیه و تدوین یک پروپزال قوی و مناسب؛ نوع ارائه آن می تواند سهم بزرگی از پیشرفت و درک بهتر فعالیت شما را دربر داشته باشد. متاسفانه عدم توجه به این موضوع باعث شده در بسیاری از موارد، یک پروپزال نتواند نتیجه مطلوبی را به دست آورد.

بخش مهمی از روند ارائه موفق یک پروپزال را یک طراحی خوب و اصولی می تواند رقم بزند که به تجربه و شناخت طراح از آیتم ها و الزامات یک پروپزال (طرح پبشنهادی) موفق می باشد.

ما در مجموعه نشر آنلاین با توانایی انجام این مهم تا رسیدن به نتیجه مطلوبتان در کنار شماست