• صفحه نخست
  • تعرفه طراحی و صفحه آرایی کتاب و نشریه الکترونیک

طراحی کتاب و نشریات الکترونیک  
عنوانتعدادقیمت پایه (تومان)
صفحه آرایی کتاب الکترونیکهر صفحه3.000
صفحه آرایی نشریه/مجله الکترونیکهر صفحه8.000
جلد (سطح A)---350.000
جلد (سطح B)---180.000
جلد (سطح C)---80.000
طراحی ساختار کلی متن (یونیفرم)---200.000 الی 600.000