طراحی کاتالوگ و بروشور  
عنوانتعدادقیمت پایه (تومان)
طراحی صفحات سبک ژورنالی (هر صفحه با طرح متفاوت)هر صفحه80.000
طراحی صفحات به سبک صفحه آراییهر صفحه35.000
طراحی صفحات به سبک صفحه آرایی با جزئیات کمهر صفحه15.000
طراحی جلد (سطح A)---350.000
طراحی جلد (سطح B)---180.000
طراحی ساختار کلی (یونیفرم)---200.000 --- 600.000